'கர்ணன்' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன?

'கர்ணன்' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன?
2 - 16%
2.5 - 4%
3 - 3%
3.5 - 7%
4 - 16%
4> - 54%
x