'திரெளபதி' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?

'திரெளபதி' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?
2 - 20%
2.5 - 3%
3 - 3%
3.5 - 5%
4 - 15%
4> - 55%