'சைக்கோ' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?

'சைக்கோ' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?
2 - 28%
2.5 - 6%
3 - 10%
3.5 - 14%
4 - 18%
4> - 25%