'தர்பார்' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?

'தர்பார்' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?
2 - 35%
2.5 - 10%
3 - 11%
3.5 - 11%
4 - 11%
4> - 22%