'எனை நோக்கி பாயும் தோட்டா' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?

எனை நோக்கி பாயும் தோட்டா' படத்துக்கு உங்கள் மதிப்பெண் என்ன ?
2 - 32%
2.5 - 13%
3 - 17%
3.5 - 15%
4 - 9%
4> - 13%