> ஜிப்மரில் களைகட்டிய 'ஸ்பந்தன்' ஃபேஷன் திருவிழா! - படங்கள்: எம்.சாம்ராஜ்