> அரசு மருத்துவமனையில் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மருத்துவ மாணவர்கள் உள்ளிருப்புப் போராட்டம்